Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de març de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2016.
 4. Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa.
 5. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2016-17.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació del pacte de socis de Meteoclim Services, SL.
 7. Aprovació, si escau, del canvi de denominació del títol propi «Especialista Universitari en Techniques in Plant Ecophysiology. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)» per «University Specialist in Methods in Plant Ecophysiology (Own UIB postgraduate qualification) (30 European credits)».
 8. Aprovació, si escau, de la regulació del procediment de declaració d’equivalència dels títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor a la UIB.
 9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic.
 10. Substitució de dos membres del Comitè d’Ètica de la Recerca.
 11. Informació del Consell de Direcció.
 12. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Vènies docents.
   5. Centre Balears Europa.
   6. Altres.
 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 14. Torn obert de paraules.

Palma, 11 de març de 2016

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de març de 2016.

 

 

Membres del Consell de Govern.