Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 14 d’abril de 2016, a les 12.30 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

     

  1. Modificació de plantilla.
  2. Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2016-17.
  3. Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB per a la implantació dels estudis de grau de Medicina.
  4. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  5. Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa.

Palma, 8 d’abril de 2016

El Secretari General,

 

Pedro Grimalt

 

Membres del Consell de Govern.