Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de juny de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’implantació dels estudis de Medicina.
 3. Aprovació, si escau, de la creació del Departament de Medicina (en constitució).
 4. Modificació de plantilla.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 6. Elecció de membres de la Comissió de Reclamacions.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació de títols oficials de postgrau: Màster Universitari en Nutrició Humana (modificació motivada per l’increment del numerus clausus) i Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença.
 8. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.
 9. Aprovació, si escau, del reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de graus de la UIB
 10. Aprovació, si escau, d’estudis propis: a) Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS). b) Expert Universitari en Matemàtiques a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS). c) Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Torn obert de paraules.

Palma, 16 de juny de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 12 de maig de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de juny de 2016.

Membres del Consell de Govern.