Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de setembre de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 11452/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.
 5. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
 6. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 7. Informació del Consell de Direcció.
 8. Afers de tràmit.
   1. Adhesió al manifest del Cercle d’Economia de Mallorca. 
   2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat. 
   3. Llicències d’estudis.
   4. Col·laboradors honorífics.
   5. Altres.
 9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. 
 10. Torn obert de paraules.

Palma, 14 de setembre de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2016.

 

 

Membres del Consell de Govern.