Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del PAS.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic.
 5. Aprovació, si escau, d’estudis propis: Curs d’Actualització Universitària en Biolingüística. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
 6. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
 7. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 8. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
 9. Informació del Consell de Direcció.
 10. Afers de tràmit.
   1.   Mem bres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres. 
 11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 12. Torn obert de paraules.

Palma, 19 de juliol de 2017

El Secretari General p.s.r.,

 

 

Jeroni Reynés,

vicesecretari general

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2017.

Membres del Consell de Govern.