Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica de la Recerca.
 4. Aprovació, si escau, d’una modificació del títol de Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació.
 5. Aprovació, si escau, d’estudis propis:
   1. Curs d’Actualització Universitària en Filosofia i Actualitat. Una perspectiva actual sobre la societat, la ciència i l’art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
   2. Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
   3. Expert Universitari en Teràpies Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   4. Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
 6. Sol·licitud dels degans de les facultats d'Economia i Empresa i Turisme de supressió de l’oferta acadèmica dels estudis del grau d’Economia i Turisme (GETU).
 7. Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la utilització de les institucions sanitàries per a la recerca i la docència.
 8. Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears.
 9. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent.
 10. Aprovació, si escau, de l’adscripció de membres al Consell de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat.
 11. Informació del Consell de Direcció.
 12. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Sabàtics.
   5. Altres.
 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 14. Torn obert de paraules.

Palma, 13 de juny de 2017

La Secretària General

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de maig de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017.

 

Membres del Consell de Govern.