Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Aprovació, si escau, de la compleció de l’oferta d’ocupació pública del PDI per a l’any 2017.
 3. Modificació de plantilla.
 4. Aprovació, si escau, d’estudis propis: Curs d’Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS).
 5. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat (complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència).
 6. Elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.**
 7. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 8. Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’associació SICELE.
 9. Informació del Consell de Direcció.
 10. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Emèrits
   5. Altres.
 11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 12. Torn obert de paraules.

Palma, 21 de setembre de 2017

El Secretari General p.s.r.,

 

 

Jeroni Reynés,

vicesecretari general

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017.
** Es poden presentar les propostes que els membres del Consell de Govern considerin oportunes.

Membres del Consell de Govern.