Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

4. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2017.

5. Aprovació, si escau, del pressupost de 2018 i liquidació del pressupost de l’any 2016.

6. Aprovació, si escau, de la modificació dels estudis de grau d’Enginyeria Informàtica, Geografia, Turisme i Protocol i Organització d’Esdeveniments.

7. Aprovació, si escau, dels estudis oficials:

– Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa (modificació)
– Màster Universitari en Direcció del Turisme
– Màster Universitari en Tecnologies Aplicades

8. Aprovació, si escau, com a títols propis de postgrau de la UIB, del Màster en Valoració Turística dels Recursos Naturals i Culturals. Títol propi de la UIB (120 ECTS), Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android -Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS), Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS), Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS), Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS).

9. Aprovació, si escau, de la modificació de l’annex 1 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

10. Elecció de representant dels estudiants al Consell Social, la Comissió Electoral i la Comissió Acadèmica.

10 bis. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió temporal d’espais de Ca n’Oleo per ubicar-hi la Direcció General de Cultura.

11. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius del professorat de Campus Extens - illes menors.

12. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat (complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència).

13. Informació del Consell de Direcció.

14. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2018).

15. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d’estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

17. Torn obert de paraules.

Palma, 14 de desembre de 2017

La Secretària General,

 

 

Antònia Paniza

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2017.

 

Membres del Consell de Govern