Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de març de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Elecció de representant del PDI al Consell Social.
 4. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2017-18).
 5. Aprovació, si escau, del títol de grau de Direcció Hotelera Internacional.**
 6. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2018-19.
 7. Aprovació, si escau, del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears i del Pla de llengües de la UIB.
 8. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula el procediment d’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la UIB.
 9. Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2018-19.
 10. Aprovació, si escau, dels estudis propis següents: «Especialista Universitari en Intermediació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)» i «Curs d’Actualització Universitaria en Catalogació amb RDA segon el model IFLA-LRM. Títol propi de la UIB (6 ECTS)».
 11. Aprovació, si escau, de la proposta de complements retributius del professorat de Campus Extens - illes.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Torn obert de paraules.

Palma, 15 de març de 2018

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de febrer de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 de març de 2018.

** Es fa constar que la documentació presentada té caràcter provisional.

Membres del Consell de Govern.