Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 10 de maig de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
  2. Modificació de plantilla.
  3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
  4. Elecció de representants dels estudiants a la Comissió d’Investigació.
  5. Renovació dels membres del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA).
  6. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 4 i 5 de la normativa de permanència dels estudiants a la UIB.
  7. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 5 i 7 del Reglament acadèmic.
  8. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per a l’extinció del COFIU.
  9. Aprovació, si escau, de la desadscripció de dos membres de l’IEHM.
  10. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).
  11. Aprovació, si escau, dels estudis propis següents: «Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)» i «Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Enginyeria, Projectes i Reparació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)».
  12. Informació del Consell de Direcció.
  13. Afers de tràmit.
   a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   b. Llicències d’estudis.
   c. Col·laboradors honorífics.
   d. Emèrit propi.
   e. Altres.
  14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
  15. Torn obert de paraules.

Palma, 3 de maig de 2018

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de març de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 10 de maig de 2018.

 

Membres del Consell de Govern.