Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de juny de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del Màster Universitari en Intervenció Social Comunitària i Polítiques Socials.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme i del doble grau d’Economia i Turisme.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta dels nous itineraris curriculars dels estudis de la titulació del doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.
 6. Aprovació, si escau, dels estudis propis: «Expert Universitari en Entrenament de Força i Qualitat de Vida. Títol propi de la UIB (15 ECTS)»; «Curs d’Actualització Universitària en Control i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (8 ECTS)»; «Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)».
 7. Aprovació, si escau, del reconeixement d’assignatures de cicles formatius de grau superior de Formació Professional com a crèdits de grau per accedir al grau d'Odontologia.
 8. Complements de Campus Digital illes.
 9. Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2018).
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Sabàtics.
   5. Vènies docents de l’Escola Universitària ADEMA.
   6. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 13. Torn obert de paraules.

Palma, 12 de juny de 2018

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 de maig de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018.

Membres del Consell de Govern.