Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació. si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, de la distribució dels representants dels grups A (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat), B (resta de personal docent i investigador) i C (estudiants) al Claustre de la Universitat.
 5. Aprovació, si escau, de la política de signatura electrònica de la UIB.
 6. Aprovació, si escau, del Màster en Direcció de Projectes i Mètodes Àgils.
 7. Aprovació, si escau, de sol·licitud d'adscripció de la doctora Lenke Kovács a l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat.
 8. Aprovació, si escau, dels preus dels cursos i proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).
 9. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
 10. Aprovació, si escau, d'increments de l'activitat docent.
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
 12. Renovació dels membres de la comissió dels estudis propis.
 13. Renovació d'un membre del Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat.
   5. Altres.
 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 17. Torn obert de paraules.

Palma, 31 de octubre de 2018

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018.

Membres del Consell de Govern.