Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2018, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, del pressupost de 2019.
 4. Aprovació, si escau, de la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat.
 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals (any acadèmic 2018-19).
 6. Pla de prevenció de riscs laborals de la UIB per al període 2018-2021.
 7. II Pla d’igualtat de la UIB, 2019-2022.
 8. Aprovació, si escau, de la modificació del grau de Relacions Laborals.
 9. Aprovació, si escau, del grau de Nutrició Humana i Dietètica.
 10. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2019).
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
 12. Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent.
 13. Informació del Consell de Direcció.**
 14. Afers de tràmit:
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat.
   5. Altres.
 15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 16. Torn obert de paraules.

Palma, 12 de desembre de 2018

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018.
** Es facilitarà informació sobre les orientacions i recomanacions elaborades per la Comissió d’Integritat Acadèmica.

Membres del Consell de Govern.