Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la UIB.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, que estableix els criteris generals de contractació del professorat.
 6. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
 7. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2019-20.
 8. Elecció de representants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió de Contractació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.
 9. Ampliació de la doble titulació de grau d’Economia i Turisme (GETU).
 10. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:
  • Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   • Diploma Universitari de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   • Diploma de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Curs d’Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
   • Diploma Universitari de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
   • Diploma de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
     
 11. Actualització del catàleg de màsters universitaris al RUCT.
 12. Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent.
 13. Informació del Consell de Direcció.
 14. Afers de tràmit:
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Professors emèrits.
   4. Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat.
   5. Altres.
 15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 16. Torn obert de paraules.

Palma, 12 de febrer de 2019

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019.

Membres del Consell de Govern.