Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació. si escau, de l’oferta d’ocupació pública addicional de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa d’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Educació Social.
 6. Aprovació, si escau, d’estudis propis:
  1. Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS);
  2. Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (60 ECTS).
 7. Renovació dels membres del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la UIB.
 8. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 9. Aprovació, si escau, de la incorporació de la UIB a Sigma Gestión Universitaria, AIE.
 10. Informació del Consell de Direcció.**
 11. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Vènies docents.
   5. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 13. Torn obert de paraules.

Palma, 20 de setembre de 2018

La Secretària General,

 

Antònia Paniza

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2018. 
** Es facilitarà un resum de les activitats desenvolupades pel Servei d’Activitats Culturals.

 

Membres del Consell de Govern.