Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de maig de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 10 d’abril de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2019.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, del Codi d’integritat en la recerca a la UIB.
 5. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:
 6. a) Expert Universitari en Gestió del Rendiment Esportiu: Habilitats i Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport. Títol propi de la UIB (24 ECTS).
  b) Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Patrimoni de Mallorca (II). Títol propi de la UIB (10 ECTS).
  c) Diploma d’Especialització de la Universitat Oberta per a Majors en Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI. Títol propi de la UIB (10 ECTS).

 7. Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2019).

 8. Informació del Consell de Direcció.

 9. Afers de tràmit:
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat.
   5. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 11. Torn obert de paraules.

Palma, 17 de maig de 2019

La Secretària General,

Antònia Paniza

* Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 d’abril de 2019 i a l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2019 s’han de presentar per escrit abans de la convocatòria de la sessió del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019.

 

Membres del Consell de Govern.