Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de juliol de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2019.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de l'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l'any 2019.
4. Aprovació, si escau, de la correcció d'errors de la Resolució d'11 d'abril de 2019, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es publica la modificació de la compleció de l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2018.
5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg.
6. Aprovació, si escau, del Reglament de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat.
7. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regulen les proves d'admissió.
8. Aprovació, si escau, de la proposta per a la realització de la prova d'aptitud personal per accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària (PAP_Educ).

9. Aprovació, si escau, de la modificació dels plans d'estudis de:

a) Grau d'Enginyeria Telemàtica.
b) Grau d'Educació Infantil.
c) Grau d'Educació Primària.
d) Grau de Filosofia.

10. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament.
11. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat.
12. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
13. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
14. Informació de la liquidació del pressupost de l'any 2018.
15. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

1. Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
2. Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
3. Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l'Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

16. Informació del Consell de Direcció.
17. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat.
e) Vènies docents.
f) Altres.

18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
19. Torn obert de paraules.

Palma, 19 de juliol de 2019

El vicesecretari general,

 

 

Jeroni Reynés

* Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2019 s'han de presentar per escrit abans de la convocatòria de la sessió del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019.

Membres del Consell de Govern.