Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de setembre de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019.*
 2. Modificació de plantilla del PDI.
 3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2019 (modificació).
 4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’extinció dels estudis impartits pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG).
 5. Aprovació, si escau, del conveni de desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.
 6. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
 7. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit:
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Col·laboradors honorífics.
   3. Concessió de premis extraordinaris de doctorat.
   4. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 11. Torn obert de paraules.

Palma, 18 de setembre de 2019

La Secretària General,

 

Antònia Paniza

 

* Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019 s’han de presentar per escrit abans de la convocatòria de la sessió del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019.

 

Membres del Consell de Govern.