Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el 8 de novembre de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2019.
 4. Aprovació, si escau, del Reglament de transparència de la Universitat de les Illes Balears.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral.
 8. Aprovació, si escau, de la distribució numèrica a efectes electorals de les juntes de centre.
 9. Aprovació, si escau, de l’adscripció de professor a l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3).
 10. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:
  • Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   • Diploma Universitari d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
   • Diploma d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS).
 11. Elecció de representant del PAS al Consell Social.
 12. Elecció de representants dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica.
 13. Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent.
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit:
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Sabàtics.
   5. Altres.
 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 17. Torn obert de paraules.

Palma, 4 de novembre de 2019

La Secretària General,

 

 

Antònia Paniza

 

 

 

Membres del Consell de Govern.

*Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019 s’han de presentar per escrit com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 8 de novembre de 2019.