Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el 18 de desembre de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2019.*
  2. Modificació de plantilla.
  3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
  4. Aprovació, si escau, del pressupost de 2020.
  5. Elecció de representant del PAS al Consell Social.
  6. Elecció de representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica.
  7. Aprovació, si escau, dels paràmetres de ponderació a les PBAU del grau de Nutrició Humana i Dietètica. 
  8. Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:
    1. Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Universal de Preve nció - UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)
    2. Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS) (canvi de directora)
    3. Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS) (canvi de títol)
  9. Aprovació, si escau, de les modificacions dels plans d’estudis oficials del grau de Medicina i del grau d’Enginyeria Telemàtica.
  10. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil (any acadèmic 2019-20).
  11. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
  12. Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent.
  13. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2020).
  14. Informació del Consell de Direcció.
  15. Afers de tràmit:
    1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    2. Llicències d’estudis.
    3. Col·laboradors honorífics.
    4. Altres.
  16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
  17. Torn obert de paraules.  

Palma, 11 de desembre de 2019

La Secretària General,

 

 

Antònia Paniza

 

Membres del Consell de Govern.

Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 8 de novembre de 2019 s’han de presentar per escrit com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2019.