Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 20 de febrer de 2020

D'acord amb el que dísposa I'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 971712011, de 25 de febrer (Fou núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tendrà lloc el día 20 de febrer de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria ia les l1 hores en segona convocatòría, a la sala d'actes de CasJai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anteríor.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovacíó, si escau, del Reglament acadèmic.
4. Aprovació, si escau, del curs <<Expert Uníversitari en Normativa d'Habítatges d'Ús Turístic. Títol propi de la UIB (15 ECTS)>.
5. Aprovacíó, si escau, de la modíficació dels estudis del grau de psicologia.
6. Substitució d'un membre a la Comissió de Contractació.
7. Substitució d'un membre al Consell Socíal.
8. Aprovacíó, sí escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital -
illes.
9. lnformació del Consell de Direcció.**
10. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han dejutjar les places dels cossos docents ide
professorat contractat.
b) Emèrits.
c) Llicències per estudis.
d) Col.laboradors honorífics.
e) Altres.

11. lnformació íratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols icontractes
[relació] [convenis] [convenis CEP].
12. Torn obert de paraules.

Palma, 14 de febrer de 2020

La Secretària General

Antònia Paniza

*Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern det dia 18 de desembre de 2019 s'han de presentar per escrit com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

**Es facilitarà un resum de les actívitats desenvolupades pel Servei d'Activitats Culturals

Membres del Consell de Govern