Convocatòria

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 11 de maig de 2020

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 11 de maig de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom, emprant l’enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/97682397838–,* amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.**
2. Modificació de plantilla.
3. Modificació del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2019-20.
4. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2020-21.
5. Aprovació, si escau, de l’adaptació de la normativa següent:

a) Reglaments acadèmics 2019-20 i 2020-21.
b) Normativa de permanència.

6. Aprovació, si escau, del numerus clausus per a l’any acadèmic 2020-21.
7. Elecció de representants dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica.
8. Aprovació, si escau, de la Comissió de Supervisió de Projectes d'Obres.
9. Informació del Consell de Direcció.
10. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències per estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB].
12. Torn obert de paraules.

Palma, 6 de maig de 2020

La Secretària General,


Antònia Paniza

* La sessió podrà ser gravada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern

** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020 s’han de presentar per escrit per via electrònica com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020.


Membres del Consell de Govern.