Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 16 de juny de 2020

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom, emprant l’enllaç <https://uibuniversitat.zoom.us/j/96426544559>–,* amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.**
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la modificació de la rúbrica de l’Annex 2 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.
4. Elecció d’integrants de la Comissió de Reclamacions.
5. Substitució d’un membre del Patronat de la FUEIB.
6. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
7. Informació del Consell de Direcció.
8. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Sabàtics.
c) Llicències per estudis.
d) Col·laboradors honorífics.
e) Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB].
10. Torn obert de paraules.

Palma, 10 de juny de 2020

La Secretària General,


Antònia Paniza

* La sessió podrà ser gravada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.
Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern

** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020 s’han de presentar per escrit per via electrònica com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020.


Membres del Consell de Govern.