Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 21 de juliol de 2020

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm.346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de juliol de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, la sessió podrà ser gravada*, amb I'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.**
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, del Codi d'integritat acadèmica.
4. Aprovació, si escau, de la creació del Departament d'Enginyeria lndustrial i Construcció.
5. Aprovació, si escau, de la normativa sobre els alumnes col.laboradors de la Universitat de les llles Balears.
6. Aprovació, si escau, de la modificació d'itinerari curricular de la doble titulació de Matemàtiques i Telemàtica.
7. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
8. Aprovació, si escau, dels títols propis següènts:

a) Expert Universitari en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
b) Màster en lnnovació social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
c) Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
d) Màster en Addiccions (Currículum Universal de Prevenció i Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
e) Màster en Odontologia Digital i Noves Tecnologies. Títol propi de la UIB (68 ECTS)
f) Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
g) EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)(incorporació de la figura de codirectora)

9. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat.
10. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.
11. Aprovació, si escau, d'increments de l'activitat docent.
12. lnformació del Consell de Direcció.
13. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents ide professoratcontractat.
b) Vènies docents.
c) Concessió de premi extraordinari de doctorat.
d) Altres.

14. lnformació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes lrelació] [convenis][convenis CEP] [convenis EDUIB]
15. Torn obert de paraules.

Palma, 15 de juliol de 2020

La Secretària General

Antònia Paniza

*La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

**Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020 s'han de presentar per escrit per via electrònica com a màxim 24 hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020.

Membres del Consell de Govern