Consell de Govern

Convocatòria extraordinària del Consell de Govern de dia 7 de setembre de 2020

D'acord amb el que disposa I'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 7 de setembre de 2020, a les 11 hores en convocatòria única, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/97586022932-,* amb l'ordre del dia següent:

Punt únic: aprovació, si escau, del Pla d'actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l'any acadèmic 2O2O-21, i del Pla de contingència per a l'any acadèmic 2O2O-2I.

Palma, 3 de setembre de 2020

La Secretària General

Antònia Paniza

* La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) dela Llei 4O/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions tècniques per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

Membres del Consell de Govern