Convocatòria

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 9 de novembre de 2020

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de I'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinaria del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 9 de novembre de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distancia de forma virtual mitjançant videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/96499741470 -, amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior:**
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la vigència del Pla d'actuació de la UIB per a la docència presencial adaptada per a l'any acadèmic 2020-21 i del Pla de contingència per a l'any acadèmic 2020-21.
5. Aprovació, si escau, de la distribució dels representants dels grups C (estudiants) i D (personal
d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició numèrica de la Junta de l'Escola Politècnica Superior.
7. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil i per als estudiants afectats per la crisi sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19 (any acadèmic 2020-21).
8. Elecció de dos membres de la Comissió Econòmica.
9. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en lnvestigació i lnnovació en Salut.
10. Adhesió, si escau, de la UIB a la Fundació lnterAcSalut.
11. Aprovació, si escau, dels increments d'activitat docent.
12. lnformació del Consell de Direcció.
13. Afers de tràmit:
     a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
     b) Llicències per estudis.
14. lnformació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB].
15. Torn obert de paraules.

Palma, 3 de novembre de 2020

La Secretària General

Antònia Paniza

* La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

**Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020 s'han de presentar per escrit per via electrònica fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020.

Membres del Consell de Govern.