Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 16 de desembre de 2020

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/ 2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme de manera virtual per videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç https:lfuibunjyersitat,zoom,usl,j/98252297654, amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior**
2. Modificació de plantilla
3. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS
4. Aprovació, si escau, del pressupost de l'any 2021
5. Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les llles Balers
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa que regula l'accés i admissió als
ensenyaments oficials de grau
7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre esportistes universitaris i d'alta dedicació de la UIB
8. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari per a l'any acadèmic 2020-21
9. Aprovació, si escau, de la modificació de pla d'estudis del grau en Enginyeria lnformàtica
10. Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:

  • Curs d'Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l'Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)
  • Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  • Especialista Universitari en Direcció Coral. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS) (reedició)
  • Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS) (reedició)

11. Aprovació, si escau, dels increments d'activitat docent
12. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes
13. Estades breus de professors convidats (primer semestre de 2021)
14. lnformació del Consell de Direcció
15. Afers de tràmit:
     a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
     b) Llicències per estudis
16. lnformació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
17. Torn obert de paraules

 

Palma, 9 de desembre de 2020

La Secretària General

Antònia Paniza

 

* La sessió podra ser enregistrada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (actes) de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l'enregistrament pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, s'enviara un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

**Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020 s'han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020.

Membres del Consell de Govern.