Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 23 de febrer de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distancia de forma virtual mitjan ant videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç
<bttps:/,l uibuniversit at.z oom,us/j / 94420060080 >- , amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.**
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS.
4. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2021-22.
5. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament acadèmic.
6. Aprovació, si escau, del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau i màster.
7. Aprovació, si escau, del Reglament de gestió dels espais de la UIB.
8. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d'estudis del grau d'Odontologia.
9. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

     a) «Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (60 ECTS)».
     b) «Màster en Cures lnfermeres al Pacient Crític en l'Ámbit Extrahospitalari (60 ECTS)» i «Màster en Cures lnfermeres al Pacient Crítica la Unitat de Cures lntensives (60 ECTS)».
     c) «Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana (20 ECTS)» .
     d) «Diploma d'Especialització de la UOM en Ciència per a la Vida Quotidiana (10 EC TS)» .
     e) «Diploma d'Especialització de la UOM en Art i Cultura de les llles Balears (10 ECTS)».

10. Elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'lnvestigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.
11. Elecció de representants del PAS a la Comissió Electoral, la Comissió Econòmica i el Consell Social.
12. Aprovació, si escau, d'increments de l'activitat docent.
13. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes .
14. Propostes de nomenament de les senyores Helena Maleno Garzón i Pilar Benejam i Arguimbau com a doctores honoris causa de la UIB.
15. lnformació del Consell de Direcció.
16. Afers de tràmit :
      a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
      b) Emèrits.
      c) Altres.
17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
18. Torn obert de paraules.

Palma, 17 de febrer de 2021

La Secretària General,


Antònia Paniza

Universitat de les Illes Balears

 

* La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2020 s'han de presentar per escrit per via electrònica fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2020.

 

Membres del Consell de Govern.