Convocatòria

Convocatòria extraordinària del Consell de Govern de dia 28 d'abril de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 28 d'abril de 2021, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç <https://uibuniversitat.zoom.usu/j/86819415911>-, amb l'ordre del dia següent:*

1. Modificació de plantilla.
2. Aprovació, si escau, de la modifìcacíó del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos.
3. Aprovació, si escau, d'increments de l'activitat docent.
4. Aprovació, si escau, dels complements corresponents a Campus Digital - illes.
5. Afers de tràmit:
    a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    b. Sebàtics.
    c. Altres.
6. lnformació i ratifìcació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 

Palma, 22 d'abril de 2021

La Secretària General,

Antònia Paniza

*La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

 

Membres del Consell de Govern.