Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 27 de juliol de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 27 de juliol de 2021, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència -eina Zoom, emprant l'enllaç <https://uibuniversitat.zoom.usu/j/86270296532>-, emprant l'enllaç <ID de reunió: 862 7029 6532>, amb l'ordre del dia següent:*

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (26/03/2021   28/04/2021).**
2. Modificació de la relació de llocs de treball del PAS.
3. Substitució d'un membre del Consell Social.
4. Substitució d'un membre de la Comissió Electoral.
5. Substitució d'un membre de la Comissió de Contractació.
6. Aprovació, si escau, de l'autorització dels estudis oficials del grau de Belles Arts al centre Escola Universitària ADEMA, adscrita la UIB.
7. Aprovació, si escau, de la modificació dels plans d'estudis dels graus de Química, Física, Biologia i Bioquímica.
8. Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos.
9. Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en lntervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família.
10. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica.
11. Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades.
12. Aprovació, si escau, dels complements retributius autonòmics, convocatòria 2021.
13. Canvis d'àrea de coneixement de professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
14. Aprovació, si escau, d'increments de l'activitat docent.
15. Aprovació, si escau, dels complements corresponents a Campus Digital - illes.
16. Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2021).
17. Elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les llles Balears (FUEIB).
18. lnformació del Consell de Direcció.
19. Afers de tràmit:
   a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   b) Llicències per estudis.
   e) Emèrits propis.
   d) Sabàtics.
   e) Vènies docents.
   f) Altres.
20. lnformació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

 

Palma, 22 de juliol de 2021

La Secretària General,

Irene Nadal

*La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

•• Les esmenes a les actes de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de març de 2021 i de la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 28 d'abril de 2021 s'han de presentar per escrit per via electrònica fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021.

Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

 

Membres del Consell de Govern.