Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 27 de setembre de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 27 de setembre de 2021, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom, emprant l’enllaç <https://uibuniversitat.zoom.us/j/82347904890>–, amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.**
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PDI.
4. Substitució d’un membre de la Comissió de Contractació.
5. Aprovació, si escau, de l’autorització dels estudis oficials del grau de Farmàcia a la UIB.
6. Aprovació, si escau, del títol propi d’Expert Universitari en Dret Penal Econòmic i de l'Empresa. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
7. Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent.
8. Aprovació, si escau, dels complements corresponents a Campus Digital – illes.
9. Informació del Consell de Direcció.
10. Afers de tràmit:
     a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
     b) Llicències per estudis.
11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
12. Torn obert de paraules.

Palma, 21 de setembre de 2021

La Secretària General,


Irene Nadal

Universitat de les Illes Balears

 

* La sessió podrà ser gravada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2021 s’han de presentar per escrit per via electrònica fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.