Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 3 de novembre de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l'Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de marc;), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les llles Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 3 de novembre de 2021, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l'aula 1 de l'edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:·

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.**
 2. Modificació de plantilla.
 3. Modificació de la relació de llocs de treball del PAS
 4. Aprovació, si escau, de l'oferta d'ocupació pública del PAS
 5. Aprovació, si escau, de la reforma de la normativa electoral de la Universitat
 6. Aprovació, si escau, de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o escola
 7. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s'aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les llles Balears
 8.  Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau
 9. Aprovació, si escau, del procediment d'actuació en matèria d'assetjament laboral
 10. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstancies personals sobrevingudes o estructurals, ambla condició de refugiat o sol·licitant d'asil i per als estudiants afectats perla crisi sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19 (any acadèmic 2021-22)
 11. Elecció deis membres de la Comissió d’investigació
 12. Proposta de nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB
 13. Aprovació, si escau, de la modificació del grau d’infermeria
 14. Aprovació, si escau, de l'extinció del programa de Doctorat en Nutrició i Ciències deis Aliments
 • Aprovació, si escau, de títols propis de la UIB:Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)
 • Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciaria, Juvenil i Sanitaria. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 1. Aprovació, si escau, deis increments d'activitat docent
 2. Suporta l'Avantprojecte de llei de ciència, tecnologia i innovació de les llles Balears
 3.  Informació del Consell de Direcció
 4. Afers de tràmit:
 • Membres de les  comissions que han de jutjar les places deis cossos docents    de professors contractats  
 • Professor emèrit
 • Llicències per estudis
 1. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
 2. Torn obert de paraules

Palma, 27 d'octubre de 2021

La Secretaria General,

Irene Nadal

*La sessió podrà ser enregistrada d'acord ambles previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (actes) de la Llei 40/ 2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l'enregistrament pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a l' acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2021 s'han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.