Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 16 de desembre de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2021, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior**
 2. Modificació de plantilla
 3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 11551/2015, de 29 d’octubre, pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern
 4. Elecció de membres de la Comissió d’Investigació
 5. Elecció de membres del Comitè d’Ètica de la Recerca
 6. Proposta de votació del nomenament del senyor Agustí Villaronga com a doctor honoris causa de la UIB
 7. Aprovació, si escau, de la modificació dels graus:
  1. d’Administració d’Empreses
  2. d’Economia
 8. Aprovació, si escau, de la modificació del Màster Universitari en Formació del Professorat
 9. Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades
 10. Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital – illes
 12. Estades breus de professors convidats 2022
 13. Informació del Consell de Direcció
 14. Afers de tràmit:
  1. a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
  2. b) Llicències per estudis
 15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
 16. Torn obert de paraules

Palma, 9 de desembre de 2021

La Secretaria General,

Irene Nadal

*La sessió podrà ser enregistrada d'acord ambles previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (actes) de la Llei 40/ 2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l'enregistrament pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2021 s’han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.