Consell de Govern

Convocatòria extraordinària del Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2021

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2021, a les 11 hores en primera convocatòria i a les 11.30 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*

  1. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS
  2. Aprovació, si escau, de l'Oferta d'estabilització d'ocupació temporal (Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública)
  3. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2022
  4. Declaració institucional antifrau
  5. Adaptació de la planificació acadèmica curricular a causa de la COVID-19
  6. Aprovació, si escau, de la supressió del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB), atesa la reestructuració de l’àrea TIC de la UIB.

Palma, 14 de desembre de 2021

La Secretaria General,

Irene Nadal

*La sessió podrà ser enregistrada d'acord ambles previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (actes) de la Llei 40/ 2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l'enregistrament pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.Membres del Consell de Govern.