Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 8 de febrer de 2022

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 8 de febrer de 2022, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior**
 2. Modificació de plantilla
 3. Modificació de la relació de llocs de treball del PAS
 4. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’investigadors a l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears
 6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’annex 1 (Paràmetres de ponderacions de les matèries per a la nota específica) de l'Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau
 7. Aprovació, si escau, de la implantació del doble grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària
 8. Aprovació, si escau, de la modificació del grau de Medicina
 9. Aprovació, si escau, dels increments d’activitat docent
 10. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes
 11. Informació del Consell de Direcció
 12. Afers de tràmit:
  1. a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
  2. b) Llicències per estudis
 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
 14. Torn obert de paraules

Palma, en la data de la signatura electrònica

La Secretaria General,

Irene Nadal

* La sessió pot ser enregistrada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l’enregistrament pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a les actes de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021 i de la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2021 s’han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 8 de febrer de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.