Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 23 de març de 2022

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de març de 2022, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*
 
1. Aprovació sl escau, de I'acta de la sessló anterlor**
 
2.1. Aprovació, si escau, de la regulació de l'accés i admissió als ensenyaments oficials de màster
 
2.2. Aprovació, siescau, de títols propis:
a) Títol propi d'Expert Universitari en Atenció al Part i al Naixement a Casa (20 ECTS)
b)Títol propid'Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (19 ECTS)
 
3.1. Aprovació, si escau, del numerus clausus de l'any acadèmic 2022-23
 
4.1. Aprovació, si escau, de la modifìcació del grau d'Odontologia
 
4.2. Aprovació, siescau, del calendari per a l'any acadèmic2O22-23
 
5.1. Modificació de plantilla
 
5.2. Aprovació, si escau, dels increments d'activitat docent
 
5.3. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes
 
5.4. Afers de tràmit:
a) Membres de les comissions que han dejutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
c) Llicències per estud¡s
d) Professors emèrits
 
6.1. Aprovació, siescau, del Reglament per a la implantació de I'administració electrònica a la UIB
 
6.2. lnformació i ratifìcació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols icontractes [relacló][convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIBI
 
7.1. Modificació de la relació de llocs de trebell del PAS
 
7.2. Aprovació, si escau, de la modificació de I'Acord normatiu 10712/2013, de 24 de juliol, pel qual s'aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d'administració iserveis de la UIB
 
7.3. Aprovació, si escau, de la regulació de la modalitat de teletr€bäll per al PAS de la UIB
 
8. lnfonnecló del Consell de Direccció
 
9. Torn obert de paraules
 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica
 
La Secretaria General,

Irene Nadal

* La sessió pot ser enregistrada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l’enregistrament pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a les actes de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021 i de la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2021 s’han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 8 de febrer de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.