Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 6 de maig de 2022

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 6 de maig de 2022, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de I'acta de la sessió anterior**
2.1 Aprovació, si escau, del Màster universitari en Enginyeria lndustrial
2.2 Aprovació, si escau, del Màster universitari en prevenció de Riscs Laborals
2.3 Aprovació, si escau, de títols propis:
a) Màster en Hisenda Pública, Sistema lmpositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS)
b) Diploma de la UOM a Eivissa
c) Diploma de la UOM a Menorca
2.4 Premis extraordinaris de doctorat
3.1 Aprovació condicionada, si escau, del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l’Esport i, en conseqüència, de la seva implantació
3.2 Aprovació, si escau, de la modificació del grau d'Odontologia
4.1 Modificació de planrilla
4.2 Aprovació, si escau, de I'oferta d'ocupació pública addicional única i extraordinària en funció de l’apartat 2 de I'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre
4.3 Afers de tràmit:
a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
b) Llicències per estudÌs
5.1 Extinció del consorci Centre Balears Europa
5.2 lnformació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
6.1 Aprovació, si escau, de la modificació de I'oferta d'ocupació pública d'estabilització de la UIB en relació amb el PAS
6.2 Aprovació, si escau, del Pla de mesures antifrau de la UIB
7. lnformació del Consell de Direcció
8. Torn obert de paraules

Palma, en la data de la signatura electrònica

La Secretaria General,

Irene Nadal

* La sessió pot ser enregistrada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l’enregistrament pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

Així mateix, si escau, s’enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.

** Les esmenes a les actes de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2021 i de la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2021 s’han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 8 de febrer de 2021.

 

Membres del Consell de Govern.