Consell de Govern

 

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 15 de juny de 2022 

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), per ordre del Rector, em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2022, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a l’aula 1 de l’edifici Beatriu de Pinós amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessió anterior**
 
2.1 Adhesió a la iniciativa legislativa popular per a l’aprovació de la Llei de benestar de les generacions presents i futures. Avui per demà
 
3.2 Aprovació, si escau, de la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació
 
3.1 Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2022)
 
4.1 Premis extraordinaris de doctorat
 
5.1 Aprovació, si escau, de la modificació del Grau de Pedagogia
 
6.1 Aprovació, si escau, de la regulació per l'elaboració d'un pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears per al període 2023-2027
 
6.2 Elecció, si escau, de la comissió per a l’elaboració i seguiment del pla estratègic
 
7.1 Modificació de Plantilla
 
7.2 Aprovació, si escau, dels complements retributius autonòmics, convocatòria 2022
 
7.3 Afers de tràmit:
a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professors contractats
b) Llicències per estudis
c)  Sabàtic
 
8.1 Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP] [convenis EDUIB]
 
9.1  Aprovació, si escau, del Pla de mesures antifrau de la UIB
 
9.2 Modificació de la relació de llocs de treball del PAS
 
10.  Informació del Consell de Direcció
 
11. Torn obert de paraules
 
 

Palma, en la data de la signatura electrònica

 La Secretària General,

Irene Nadal

* La sessió podrà ser enregistrada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de l’enregistrament pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de maig de 2022 s’han de presentar per escrit, per via electrònica, fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 15 de juny de 2022.

 

Membres del Consell de Govern.