Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2016, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2016.
 5. Aprovació, si escau, del pressupost de 2017 i liquidació del pressupost de l’any 2015.
 6. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la UIB.
 7. Aprovació, si escau, de la política de seguretat de la informació.
 8. Proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa.
 9. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 10. Complements retributius de Campus Extens.
 11. Baixa voluntària de la UIB de ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat Cooperativa Limitada.
 12. Aprovació, si escau, de títols oficials.
 13. Aprovació, si escau, d’estudis propis.
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d’estudis.(Catalina Vich Llompart, ajudanta de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada al Departament de Ciències Matemàtiques; senyor Rubèn Comas Forgas, professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, PAPE).
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Canvi d’àrea de coneixement.
  5. Altres.
 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 17. Torn obert de paraules.

Palma, 14 de desembre de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2016.

 

Membres del Consell de Govern.