Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de juliol de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, d’estudis propis.
 4. Aprovació, si escau, de les normes reguladores de l’ús de dispositius electrònics a les aules de la Universitat de les Illes Balears.
 5. Proposta de modificació de l'Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris, estades d’investigació i d’atencions protocol·làries i de representació.
 6. Aprovació, si escau, dels paràmetres de ponderació de les matèries de batxillerat a efectes d'admissió a grau.
 7. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
 8. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 9. Elecció de representant del PAS a la Comissió Electoral.
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d’estudis.(Catalina Vich Llompart, ajudanta de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada al Departament de Ciències Matemàtiques; senyor Rubén Comas Forgas, professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, PAPE).
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 13. Torn obert de paraules.

Palma, 15 de juliol de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de juny de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2016.

 

Membres del Consell de Govern.