Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de febrer de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017.
 3. Modificació de plantilla.
 4. Proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa.**
 5. Elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d’Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.
 6. Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica de la Recerca.
 7. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2017-18.
 8. Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la gestió dels cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), així com dels preus dels cursos i proves lliures del FOLC.
 9. Aprovació, si escau, del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.
 10. Aprovació, si escau, de la regulació de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.
 11. Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2017-18.
 12. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals.
 13. Aprovació, si escau, de l’Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS).
 14. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent.
 15. Informació del Consell de Direcció.
 16. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Professors emèrits.
   5. Altres.
 17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 18. Torn obert de paraules.

Palma, 15 de febrer de 2017

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2017.

** Per poder facilitar la votació de la proposta de doctora honoris causa de la senyora Carme Riera Guilera, es podrà votar al llarg de la sessió.

 

Membres del Consell de Govern.