Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 30 de març de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

4. Aprovació, si escau, de la normativa per la qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears.

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2016-17 per circumstàncies personals sobrevingudes.

6. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals.

6bis. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques.

7. Aprovació, si escau, del curs Expert Universitari en Disseny de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS).

8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB).

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b. Llicències d’estudis.
c. Col·laboradors honorífics.
d. Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

12. Torn obert de paraules.

Palma, 24 de març de 2017

El Secretari General,

 

 

 

Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 30 de març de 2017.

 

 

 

 

Membres del Consell de Govern.