Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), emplau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 29 de setembre de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom, emprant l’enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/91219025759–, amb l'ordre del dia següent:*

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.**

- Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020

- Document gràfic

- Sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020

- Document gràfic

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la transferència i l’assignació d'àrees de coneixement al Departament de Medicina.

4. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PDI.

5. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PAS.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

8. Aprovació, si escau, del Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària.

- Informe
Títol

9. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa.

- Informe
- Memòria
- Títol

10. Aprovació, si escau, de les modificacions dels títols oficials següents:

a) Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana.

- Informe
- Memòria
- Títol

b) Màster en Comptabilitat i Auditoria.

- Informe
- Memoria
- Títol

11. Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

a) Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial (60 ECTS).
b) Màster en Dret de Societats (60 ECTS).
c) Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica (36 ECTS).
d) Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica (30 ECTS).

12. Aprovació, si escau, de la proposta dels complements retributius addicionals del professorat.

13. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes.

14. Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent.

15. Estades breus de professors convidats (segon semestre de 2020).

16. Informació de la liquidació del pressupost de l’any 2019.

17. Informació del Consell de Direcció.

18. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències per estudis.

19. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

20. Torn obert de paraules.

 

Palma, 23 de setembre de 2020

 

La Secretària General,

 

Antònia Paniza

* La sessió podrà ser gravada d’acord amb les previsions de l’apartat 1 de l’article 18 (Actes) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència, el fitxer resultant de la gravació pot acompanyar l’acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.
Així mateix, s'enviarà un document amb les instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió del Consell de Govern.
** Les esmenes a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2020 i a l’acta de la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 7 de setembre de 2020 s’han de presentar per escrit per via electrònica fins a vint-i-quatre hores abans de la sessió del Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

 

Membres del Consell de Govern.