Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de març de 2013 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d'administració i serveis de la UIB.

4. Eleccions dels representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.

5. Informació del Consell de Direcció.

6. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

7. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

8. Precs i preguntes.

Palma, 15 de març de 2013

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 de març de 2013.

Membres del Consell de Govern.