Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2013 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Aprovació, si escau, de nomenament de professor emèrit.
3. Modificació de plantilla.
4. Compleció de l'Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s'aproven els criteris generals de contractació del professorat.
5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
6. Aprovació, si escau, del Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de postgrau de la UIB (61 crèdits europeus).
6 bis: Títols propis de grau.
7. Proposta de denominació del nou edifici del Centre d'Estudis de Postgrau.
8. Informació del Consell de Direcció.
9. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Sabàtics.
e) Altres.

10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
11. Precs i preguntes.

Palma, 20 de juny de 2013

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 30 d'abril de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de juny de 2013.

Membres del Consell de Govern.