Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de setembre de 2013 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació del Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes.

4. Aprovació del canvi de nom del programa de "Doctorat en Economia" per "Doctorat en Economia Aplicada".

5. Aprovació del canvi de nom del programa de "Doctorat en Ciències Mèdiques i Bàsiques i de la Salut" per "Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença".

6. Aprovació del canvi de nom de "Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions" per "Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada".

7. "Màster MA ISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador. Títol propi de postgrau de la UIB (172,9 crèdits)".

8. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regulen diversos aspectes de l'aplicació de l'article 83 de la LOU a la UIB.

9. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.

10. Informació del Consell de Direcció.

11. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

13. Precs i preguntes. Palma, 16 de setembre de 2013

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2013.

Membres del Consell de Govern.