Consell de Govern

Per indicació de l¿Excm. i Magfc. Sr. Rector d¿aquesta universitat, us record que la sessió extraordinària de la Junta de Govern del dia 16 d¿octubre de 1998, que va quedar suspesa i es va reprendre el passat dia 21 d¿octubre, es va tornar a interrompre; per tant, us comunic que aquesta sessió extraordinària es reprendrà el proper dia 11 de novembre de 1998, a les 9.30 h.

Així mateix, us record la importància de complir amb el vostre deure d¿assistència, atès que l¿adopció dels acords requereix la majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern.

Palma, 3 de novembre de 1998
El Vicesecretari General,
Membres de la Junta de Govern.