Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2013 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Adhesió, si escau, a la Fundació Triptolemos.

4. Proposta de denominació del nou edifici del Centre d'Estudis de Postgrau.

5. Elecció d'un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

6. Aprovació, si escau, de la proposta d'Acord normatiu pel qual s'aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d'administració i serveis de la UIB.

7. Aprovació, si escau, de la proposta d'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'alumnat col·laborador de la UIB.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

9. Canvi de denominació del títol propi de grau Estudi de Primer Cicle en Protocol i Organització d'Esdeveniments a Diploma Universitari de Protocol i Organització d'Esdeveniments.

10. Aprovació, si escau, dels criteris d'aplicació de l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.

12. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.

13. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

14. Informació del Consell de Direcció.

15. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Emèrits.
e) Altres.

16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

17. Precs i preguntes.

Palma, 18 de juliol de 2013

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de juny 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2013.

Membres del Consell de Govern.