Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de març de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Informació sobre la situació de l’expedició de títols de màster universitari.
 5. Aprovació, si escau, de títols oficials de postgrau: Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica i Doctorat en Psicologia.
 6. Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau.
 7. Elecció de representantsdels professors a la Comissió Electoral, a la Comissió Econòmica i al Consell Social.**
 8. Aprovació, si escau, del Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.
 9. Elecció dels membres de la comissió dels estudis propis.
 10. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2014-15.
 11. Aprovació, si escau, del Reglament acadèmic.
 12. Fixació del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2014-15.
 13. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè de Bioseguretat.
 14. Elecció dels membres del Comitè de Bioseguretat.
 15. Aprovació, si escau, de la modificació del conveni marc per a la creació de l’EBT Inisle, SL.
 16. Aprovació, si escau, del conveni amb el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez per finalitzar la vigència del conveni d’adscripció.
 17. Proposta de nomenament del senyor Rafael Nadal i Parera com a doctor honoris causa.***
 18. Informació del Consell de Direcció.
 19. Afers de tràmit.
   1.  Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres. 
 20. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 21. Precs i preguntes.

Palma, 12 de març de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de març de 2014.
** En relació amb aquest punt, podeu fer arribar, si ho considerau convenient, les propostes d’integrants de les comissions i l’òrgan esmentats.
*** La documentació relativa a l’expedient del senyor Rafael Nadal i Parera està a l’abast dels membres del Consell de Govern a la Secretaria General.

 

Membres del Consell de Govern.