Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Estudis propis de la UIB.

 • Màster en dret concursal i reestructuració empresarial
 • Diploma Universitari en Revenue Management . Títol propi de la UIB (8 ECTS)
 • Especialista Universitari en Disseny i Gestió d'Entorns Tecnològics de Formació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 • Experto Universitario en Biodiversidad de la Patagonia Extraandina. Título propio de la UIB (15 ECTS)
 • Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 • Expert Universitari en Dret Civil Balear. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 • Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d' Edificis. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
 • Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
 • Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
 • Expert Universitari en Lean & Agile Project Management". Títol propi de la UIB (15 ECTS)

4. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

5. Aprovació del canvi de nom de «Màster Universitari en Economia del Turisme i Avaluació de Projectes» per «Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació».

6. Modificació de l’acord del Consell de Govern del dia 25 de juny de 2013 en relació amb el Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils.

7. Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia per la Universitat de les Illes Balears.

8. Aprovació de la composició definitiva del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER).

9. Aprovació de la composició definitiva del Comitè d’Ètica de la Recerca Biosanitària (CERBI).

10. Aprovació, si escau de l'Acord normatiu pel qual es modifica el reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

11. Aprovació, si escau, del programa d'emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears.

12. Aprovació, si escau, de la proposta de redisseny del logo de la UIB.

13. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.

14. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

15. Informació del Consell de Direcció.

16. Afers de tràmit.

     

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.

   

17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

18. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 22 juliol de 2014.

 

Membres del Consell de Govern.